Najlepšia publikácia roka 2018

Vážení členovia SHS,

vyzývame vás k prihláseniu sa do súťaže o najlepšiu odbornú publikáciu v oblasti artériovej hypertenzie v roku 2018, ktorú vyhlasuje SHS.

Podmienky pre prijatie na hodnotenie

  1. prácu prihlasuje prvý autor,
  2. je členom SHS,
  3. publikácia je zverejnená in extenso v IBSN odbornom časopise v roku 2018 v SR alebo v zahraničí, nehodnotí sa práca len v abstraktovej forme,
  4. téma publikácie jednoznačne súvisí s problematikou artériovej hypertenzie (nielen okrajovo), publikácie v populárno-vzdelávacích časopisov pre laickú verejnosť sa neneakceptujú,
  5. pošle na adresu prezidentky SHS (e-mail: slavomira.filipova@gmail.com) celú publikáciu v PDF formáte (resp. originál alebo kvalitnú kópiu poštou),
  6. posledný termín podania: najneskôr do 31. 3. 2019 (viď zápisnicu z výboru SHS z 19.1. 2019 na web stránke SHS).

Poznámky

  • Kto už poslal prihlášku do súťaže, nemusí tak opakovane urobiť.
  • Výbor SHS, ktorý zasadne 4. 4. 2019, určí hodnotiacu skupinu.
  • Vyhodnotenie bude oznámené do konca júna 2019.
  • Najlepšia publikácia roku 2018 bude odmenená finančnou odmenou.

Za výbor SHS

Doc. Slavomíra Filipová, CSc., FESC.
prezidentka SHS SLS

Desing by: Grappa webstudio
Powered by:Drla Internet Marketing and Web Solutions